Marisko Cypripedium calceolus funnet i Nordreisa

Vivi Vikebø 9151 Storslett, Lars Aarøen 9151 Storslett, Stein Erik Lunde 9151 Storslett, Ivar Heggelund 9153 Rotsund

Innledning
Det er tidligere ikke registrert funn av marisko i Nordreisa. De nærmeste forekomstene har vært i Skibotndalen, ca 5 mil lengre sørvest, og Alta, ca 10 mil lengre øst. Videre nordover er arten funnet i Porsanger og Sør Varanger.
Reisadalen har mange sjeldne orkideer, som til eksempel svartkurle og sibirnattfiol, men marisko har glimret med sitt fravær. Det er nesten så en har forventet at den ville bli funnet i Reisadalen siden arten vokser både lengre nord og sør og det skulle være egnede voksesteder for den i området.
Så på overtid, like før 2010 sesongen skal blåses av, kom meldingen: Marisko er bekreftet funnet på Lindovara i Reisadalen, ca 3 km nedenfor (nord for) Sappen.

Som ild i tørt gress
Ryktet om marisko startet da Vivi Vikebø nevnte ovenfor Lars Aarøen at hun for ca 6-7 år tilbake ble oppmerksom på noen merkelige, tøffelformede blomster på Lindovara. Vivi var ute og gikk tur med hunden da hun fant flere planter på et lite område. Ved hjelp av en florabok fant hun ut at det måtte dreie seg om arten marisko, men hun tenkte ikke at oppdagelsen var noe å bringe videre.
Da Aarøen som er planteinteresser fikk høre om funnet, ante han straks at dette var årets ”nyfunn” i Reisadalen. Han nevnte dette for sin turmakker Stein Erik Lunde som sporenstreks rykket ut og fant marisko, antakelig på det samme stedet som Vivi Vikebø.
Dette funnet fyller en luke i utbredelsen mellom Skibotn og Alta.

Lokaliteten
Den 12. september 2010 ble lokaliteten oppsøkt og det ble funnet ca 60 stengler med opptil 10 cm brede blad. Voksestedet ligger i furu og blandingsskog, ca 150 m.o.h. og ca 1 km fra bilveg, og likner en del på vokseplassene i Skibotn. Sørenden av Lindovara er rekreasjonsområde og en god del trafikkert, mens den delen der marisko vokser ligger litt utafor allfarveg. Området bærer imidlertid sterkt preg av tunge aktiviteter som hogst, tjæremiler og spor etter skogsmaskiner.

Hvordan kom marisko til Lindovara?
Arten har formodentlig stått der fra gammelt av, men har bare ikke blitt oppservert av plantekjennere, i likhet med bergjunker Saxifraga paniculata i Lullisfjellet. Det kan også virke som arten er i spredning? i Troms siden mange av lokalitetene her er relativt nyoppdaget, slik som forekomstene i Signaldalen, ved Tromsø og i Brattfjell. Siden prikkartene i "Benum 58" ble trykket er det oppdaget ca 16 nye lokaliteter for arten i Troms.

Dersom den nylig er innført er en tenkelig spredningsmåte at den er kommet inn med skogsmaskiner. Disse har adskillige liter med jord liggende i bukplater og belter, og maskinene flyttes over store avstander. Det var neppe maskiner i Lindovara før ca 1998, men senere har det vært maskinell skogsdrift der.

Oppdatering 2017: Det er i årene etterpå stadig funnet nye voksesteder for marisko i Lindovara sli at antallet skudd nå er rundt 1000. Det er derfor sannsynlig at arten har stått her lenge.

Betraktninger
Det er underlig og hyggelig at det fremdeles kan gjøres nyfunn av en så stor og iøynefallende plante som marisko i Reisadalen. Kommunen kan regnes som relativt godt undersøkt botanisk sett. Det er ikke utrolig at det kan dukke opp flere felter med marisko i dette område når det blir nærmere undersøkt. De tørre furuskogen på Lindovara er nok heller ikke første valg når plantekjennere skal ut å lete. Det blir helst til at en går der andre har gjort interessante funn tidligere.

Dette funnet kom nesten like uventet som Helge Aarøens funn av bergjunker Saxifraga paniculata i 1989. I årene etter er den stadig funnet på nye steder. Kanskje har den blitt oversett og betraktet som ei lita bergfrue.
I 2009 oppdaget Erik Ljungstrand m.fl. et nytt rikt felt med bergjunker nær den klassiske lokaliteten på Lullis. Oleif Johnsen har funnet småbestander av bergjunker over et vidt område i Rungadalen. Ole Isak Solbakken fant bergjunker på Kvalfjellet 8 km lengre nord.
Kanskje dette mønsteret gjentar seg for marisko også.
Marisko er storvokst og vakker og må regnes som selve dronningen blant orkideene i Nord Norge.
Marisko er oppført i den norske rødlista, og karakteriseres der som nær trua (NT). Marisko er FREDET!

Litteratur:
Alm, T. 1992g: Floraen i Finnmark. 4. Marihåndfamilien (Orchidaceae). Polarflokken 16 (1): 89-148.