NORDAFLORA  Home    Index to families     Snellefamilien    Equisetaceae
  Skavgras (skjefte)      Equisetum hyemale

Synonym: Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin

Guolbbagorddet
Skavfräken
Skavgræs
Kangaskorte
Eski
Rough Horsetail
Winter-Schachtelhalm

Equisetum
- Av latin equus, hest, og seta, tagl. navn på åkersnelle hos Plinius, d. 79,
hyemale - Som overvintrer.

Boreal / circumpolar

Den ugreina, fleirårige stengelen er ru av små silikatkorn og har vært brukt til å pusse kjeler og gryter med, derav navnet skavgras. Den er også brukt til å pusse trearbeider med, før sandpapiret ble vanlig. Skavgras gir en ganske grov puss. Til smykker og lignende bruker en åkersnelle.

Vokser i fuktig grus, skog myr og ved kjelder, men også på tørr bakke.

Høgde 20-50 cm

Dato:           
Voksested Pilteridalen          
Høgde o. h: 200 m     

Arter som ligner: Elvesnelle
Skillekarakterer: Skavgras vokser på tørrere steder enn elvesnelle og ikke ute i vann
Andre arter på bildet:


NYTTEPLANTE:  Pussemiddel, istedet for stålull, skurepulver og sandpapir.