NORDAFLORA   Home             Index to families   Den virtuelle floran   Svalbardflora   NBF fotoarkiv   Wikipedia
     Uhcanjivllut   Andmat     Pikkulimaska      Liden Andemad       Common Duckweed    Kleine Wasserlinse

Myrkonglefamilien Araceae


Andemat Lemna minor L.


Lemma - Av gresk limne, stilt vatn. Navn på en vassplante hos Theofrast, 300 f.Kr.

minor - liten

Andemat er en liten plante i gruppen Alismatales, som i seinere tid er innordnet i myrkonglefamilien.
Røttene blir opp til 15 cm lange. Blader og stengel er sammenvokste til en struktur som ofte benevnes thallus. Blomster er uvanlig.

Den sprer seg raskt i rolige, næringsrike vann, og foretrekker høye nivåer av nitrogen og fosfat. Andemat har et eventyrlig vekstpotensiale. Når betingelser som vanntemperatur, pH, lys og næringstilgang er optimale kan faktisk plantene doble sin biomasse i løpet av bare 16 timer. Den kan tolerere et bredt område av surhetsgrader, men foretrekker vann med pH mellom 4,5 og 7,5
Disse egenskapene gjør at den lille vannplanten vil kunne få en viktig rolle i fremtidas norske landbruk og havbruk. Andemat inneholder nemlig like mye høykvalitetsprotein som soyamel. Den kan derfor være en mulig erstatning for både soyamel og fiskemel i fôr til fisk og husdyr. Planten kan trolig løse avfallsproblemene ved landbaserte oppdrettsanlegg og gjøre ferskvannsoppdrett til å bli en ny, effektiv, miljøvennlig og lønnsom næring.

Når planten dekker vannoverflata skygger den for og demper algeveksten. Andemat brukes derfor ofte i akvarier og fiskedammer, fordi den er relativt lett å fjerne, og ofte beites på av planteetende fisk.

Utbredd på Østlandet og i kystnære strøk opp til Vesterålen.
   


21.08. 2017


   

Foto: Ivar Heggelund