Foto: Stein Erik Lunde

Nellikfamilien  Caryophyllaceae
Småjonsokblom, finnmarkjonsokblom Silene involucrata ssp. tenella

Syn: Melandrium furcatum (Raf.) Hadac; Melandrium affine (J. Vahl ex Fr.) J. Vahl, M. affine (J. Vahl ex Fr.) J. Vahl ssp. angustiflorum (Rupr.) Tolm.

Davvesillan

Polarblära

Pohjanailakki

Polar-Pragtstjerne

Artic White Campion (ssp. furcata)

Silene - Oppkalt etter Silen, følgesvennen til Bacchus. Plantenavn hos Migjenhias Lobe-bus, 1576, involucrata - Med ei hylle (støtteblad) omkring blomstene, tenella - grann, tynn.
Rødlistestatus: VU - nær truet   Fredet! 

Svært sjelden, langsmed Alta/ Kautokeino elva (Fi) og  Reisaelva (Tr). Vokser primært i rasmark og i sprekker på baserikt berg., sekundært på sand og grus på elveører.
 
Den avbildede planten er fra en ny lokalitet ved Reisaelva som ble oppdaget av  Stein Erik Lunde og Lars Aarøen den 21 juni 2009. Funnstedet ligger ved Ansamukka og dette er lengre ned langs elva enn tidligere funn. I ei 1 meters rute var det to tuer med S. involucrata, men ingen andre planter. På øra vokste det blant annet fjellsmelle, setermjelt, smalsyre, dvergsnelle, fjellarve, Luzula sp. og  Salix sp. Den 30 juni ble arten funnet på ei elveør på vestsida av elva og ca 700m lengre ned.
Tidligere funn:
1968: Ved Reisaelva er planten ikke sett sida 20. juli, 1968. Den ble da funnet ca. 25 km lengre oppi dalen, i Njallawzi. (Leg. & det.: Magne Elvestad, Confirm.: Arto Kurtto 1993).
1961: Olav Gjerdevoll fant småjonsokblom mellom Mollisfossen og Reisaelva.
1933: Yngvar Mejland fant planten på ei elveør ved  Nedrefossen.
1906: Funnet ved Nedrefossen.
Høgde: 5 - 20 cm

Dato: 21.06. 2009
Voksested: Troms, Nordreisa, Reisadalen, Ansamukka
Høgde o. h:  Ca 100 m

Foto: Stein Erik Lunde        

Den virtuelle floran   Svalbardflora    NBF fotoarkiv